Usługi księgowe

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • opracowywanie planu kont, polityki rachunkowości
 • ewidencja w porządku chronologicznym bieżących operacji gospodarczych
 • prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, w tym: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja rozrachunków, ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT, pliki JPK-VAT, deklaracje VAT-UE oraz inne deklaracje VAT
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, GUS, ZUS, itp.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa

 • ewidencja bieżących operacji gospodarczych (przychodów i kosztów)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT, pliki JPK-VAT, deklaracje VAT
 • ewidencja rozrachunków do celów podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS, w tym sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych itp.
 • wyliczenia składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników

Usługi dodatkowe

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • dodatkowe raporty według potrzeb zarządu
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP oraz związanych z ochroną środowiska
 • pomoc w przekształceniach, łączeniach, podziale spółek
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • przygotowywanie i składanie wniosków do KRS