Usługi księgoweKsięgi handlowe (pełna księgowość)

  • opracowywanie planu kont, polityki rachunkowości
  • ewidencja w porządku chronologicznym bieżących operacji gospodarczych
  • prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, w tym: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja rozrachunków, ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT, pliki JPK-VAT, deklaracje VAT-UE oraz inne deklaracje VAT
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
  • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, GUS, ZUS, itp.
wstecz